Text Size

Công Van Dai ly thue

Công văn 3207/TCT-PC hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp hành nghề đại lý thuế về việc đăng ký hành nghề và các báo cáo liên quan.

Để đại lý thuế tuân thủ đúng pháp luật, đề nghị đại lý thuế chú ý các vấn đề sau:

1.    Thông báo với cơ quan thuế

-       Sau khi được Tổng Cục Thuế xác nhận đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế phải gửi văn bản thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về việc hành nghề của đại lý thuế.

-       Trước khi cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về hợp đồng dịch vụ: phạm vi thực hiện và thời hạn hợp đồng.

-       Báo cáo đầy đủ đến Tổng Cục thuế và Cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính về tình hình hoạt động của đại lý thuế, những tồn tại, cách khắc phục và những kiến nghị theo quy định.

2.    Hồ sơ đăng ký bổ sung nhân viên đại lý thuế

-       Trong thời gian hoạt động nếu có nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng hoặc được cấp chứng chỉ hành nghề, đại lý thuế phải thông báo danh sách với Tổng Cục thuế theo mẫu đính kèm. Trường hợp có nhân viên đại lý thuế thuyên chuyển, nghỉ việc… đại lý thuế cũng phải thực hiện thông báo giảm.

3.    Hồ sơ, thủ tục đăng ký hành nghề các năm tiếp theo đối với đại lý thuế

-       Hằng năm trước ngày 30 tháng 11, đại lý thuế thống kê danh sách nhân viên và gởi về Tổng Cục thuế. Hồ sơ bao gồm: Công văn đăng ký nhân viên làm thủ tục về thuế và danh sách nhân viên theo mẫu đính kèm.

4.    Chế độ báo cáo

-       Đại lý thuế thực hiện báo cáo tình hình hoạt động và những vấn đề phát sinh đến Tổng Cục thuế và cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hàng năm. Ngoài ra, khi có thay đổi về tên, địa chỉ, nội dung đăng ký kinh doanh, đại lý thuế phải thông báo cho Tổng Cục thuế bằng văn bản chậm nhất 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Tra Cứu Thông Tin

tracuu
masothue
kd

Hỗ Trợ Trực Tuyến

        
 Phòng Tư Vấn            Phòng Kế Toán
  lienhe

  diadiem
Click tại đây để biết địa điểm chỉnh xác

Liên kết Website Doanh nghiệp

Thông Tin Thị Trường